Kraj Vysočina

Záštitu nad Křesťanskými Vánocemi 2017 převzal

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský a MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

.

Mediální partneři:

   

 

 

YouTube
Převzato z TV NOE

Aktuality

Poděkování na závěr letošního ročníku Křesťanský advent a Vánoce

V závěru vánoční doby děkujeme všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech.

Do projektu se zapojilo 174 farností a sborů z celé České republiky, které během adventu a Vánoc nabídly více než 2 000 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.

Svátek Křtu Páně

 

 

Tento svátek připomíná událost, kdy Ježíše pokřtil Jan Křtitel u řeky Jordánu. Připadá na nejbližší neděli po 6. lednu. Svátkem Křtu Páně se uzavírá vánoční sváteční okruh. Začíná obecná doba liturgického roku, tj. liturgické mezidobí.

více informací >>

Svátek Tří králů

Jako nedílná součást vánoční doby se 6. leden tradičně slaví jako svátek Tří králů známý také jako Zjevení Páně. Připomíná událost z Matoušova evangelia, kdy se narozenému dítěti Ježíši přijdou poklonit učenci z východu, kteří nepatří k izraelskému národu a nevyznávají jejich náboženství. Křesťané tak slaví, že zpráva o narození - zjevení Boha jako člověka Ježíše -je určena pro celé lidstvo.

Obrázek: Iva Fukalová                                                                     Zdroj: http://www.katolik.cz

 

více informací >>

Tříkrálová sbírka na jižní Moravě již poosmnácté

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi tradičně začíná 2. ledna 2018 ve 14.30 požehnáním koledníkům při slavnostní bohoslužbě v brněnské katedrále na Petrově. Tito pak v tradičních kostýmech vyrazí do ulic měst a vesnic celé brněnské diecéze. Sbírka potrvá až do 14. ledna 2018.

Jednou z doprovodných akcí Tříkrálové sbírky bývá v Brně tradiční Průvod tří králů na velbloudech a koních, který vyjde 4. ledna z Petrova, přes Zelný trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody k živým jesličkám. Průvod oživí zpěvem studenti ze Scholy BiGy a u jesliček zazpívá Musica Felix. 

Jako poděkování koledníkům každoročně pořádá Charita ČR Tříkrálový koncert, který přenáší v přímém přenosu ČT v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin z Městského divadla Brno. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí na něm Hana Zagorová & Boom Band, Mirka Miškechová, Kryštof, Jelen a Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno.          
                                                                                           (převzato z www.trikralovasbirka.cz)

více informací >>

Nový rok - slavnost Panny Marie Matky Boží

 

Každoročně 1.ledna již od roku 1967 křesťané slaví Světový den míru a svěřují naši planetu pod ochranu Matky Boží Panny Marie. Na Nový rok si také navzájem přejeme vše dobré do nastávajícího času. Křesťané znají a rádi využívají mj. i starobylou žehnací modlitbu starozákonního Arona: „Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje (Nm 6,24-26)!"

Kdo byl svatý Silvestr

Slyšíme-li jméno Silvestr, myslíme na oslavy konce roku starého a příchodu nového. Kdo však byl světcem, který dal jméno poslednímu dni v roce? Papež Silvestr I. byl hlavou církve od r. 314 do r. 335. Prožil tedy léta krutého pronásledování křesťanů a papežem se stal v roce, který pro křesťany znamenal začátek svobody vyznání. O jeho působení není mnoho známo, pouze legendy jej spojují s pokřtěním císaře Konstantina Velikého. Přesto se jeho kult rozšířil do celé Evropy a jeho svátek se slaví již od 5. století.

Protože svátek sv. Silvestra připadá na poslední den v roce, kromě oslav je spojen také s děkovnými bohoslužbami na závěr občanského roku, které se konají v odpoledních a večerních hodinách. Letos však na datum 31. 12. připadá i svátek Svaté Rodiny, většinou slavený při ranních a dopoledních bohoslužbách a s obnovou manželských slibů a s žehnáním manželům.  

více informací >>

Svátek Svaté rodiny a obnova manželských slibů

Při mši svaté na svátek Svaté rodiny děkují manželé, kteří spolu uzavřeli křesťanský sňatek, za společně prožitá léta a jsou pozváni k obnově svých manželských slibů, kterými se jeden druhému před Bohem zavázali. Rozhodnutí, která učinili při svém sňatku, nyní stvrzují obnovou slibu, že si zachovají vzájemnou lásku, úctu a věrnost, že jsou připraveni i nadále jeden druhému vždycky pomáhat a že chtějí celým svým životem ukazovat svým dětem cestu do Božího království.

V letošním roce se slaví svátek Svaté Rodiny 31. 12. 2017, většinou při nedělních dopoledních bohoslužbách. Tento svátek je tedy letos spojený i se svátkem sv. Silvestra a s poděkováním za všechna dobrodiní, Boží ochranu a požehnání v roce 2017.

více informací >>

Žehnání vína na svátek sv. Jana evangelisty 27. prosince

zehnani_vinaSvátek apoštola a evangelisty Jana, původně spojený s památkou jeho bratra Jakuba Staršího, sahá svými kořeny na Východě do 4. století. K jeho kultu přispěla ve středověku také legenda, že poté, co požehnal pohár s otráveným vínem, bez újmy ho vypil, aby obrátil pohanského kněze z Efezu. Žehnání a podávání „svatojánského vína“ se udrželo od raného středověku až dodnes.

 

více informací >>

Svatý Štěpán

 

Druhý svátek vánoční - svátek sv. Štěpána - připomíná jáhna a jednoho z prvních sedmi jáhnů mladé křesťanské komunity v Jeruzalémě, který neohroženě hlásal zmrtvýchvstání Ježíše Krista, za což byl ukamenován. Důležitost jeho odkazu podtrhuje i to, že coby prvomučedník má svátek následující den po slavnosti Narození Páně.

více informací >>

Betlémy – jejich původ a historie

Betlémy v kostelech a v některých regionech i v domácnostech jsou součástí prastaré křesťanské vánoční tradice. Stavějí se v průběhu doby adventní, při vigilii Narození Páně (24. prosince) ukládáme do jesliček figurku Jezulátka. Od slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) se k zástupu směřujícímu do Betléma, připojují také figury Tří králů. V některých kostelech pak bývají betlémy až do Hromnic, 2. února, kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu.

více informací >>

Vánoční přání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho

 

Osobní i světové dějiny mohou být tvořeny ve tmě zloby, nenávisti, pýchy, strachu, netečnosti.
Mohou být ale také tvořeny ve světle lásky Boha darované v Ježíši Kristu.

K radostnémul prožití času, kdy si narození Ježíše Krista připojínáme, i všech dnů roku, do kterého vstupujeme, Vám žehná

Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

3. neděle adventní - GAUDETE

 

Radost je tou nejlepší přípravou na Vánoce. „Gaudete" – zve nás nedělní liturgie a vede nás, jak říká vstupní modlitba, „očekávat s vírou slavnost narození Božího Syna" a „radovat se z naší spásy".

 

 

 

Všemohoucí Bože,
očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna
a prosíme tě:
dej nám svou milost,
abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna ...

Označení třetí neděle adventní jako Gaudete je velmi známé. Pochází ze vstupní antifony ke mši, která cituje verš z Pavlova listu Filipanům. A v tomto listu je také vyjádřen důvod radosti: Pán je blízko. Pánova blízkost jako důvod radosti se jako červená nit vine všemi čteními bohoslužby slova (všech cyklů) i žalmovými antifonami liturgie hodin. Tuto radost si vyprošujme.
Modlitba této něděle pochází z 5.-6. stol., zachovala se na tzv. rotulu z Ravenny ze 7. století a její původ by mohl mít své kořeny u sv. papeže Lva Velikého nebo u sv. Petra Zlatoústého.                                                                                                                        zdroj: www.liturgie.cz

více informací >>

Archiv aktualit »»»