Archiv aktualit

Třetí neděle adventní

Advent plný nakupování, halasných koled, oslav a setkání nedává mnoho příležitostí zůstat u toho, co je podstatné. A přeci právě o to v adventu jde. Díváme se na vnější události, zvyky a nabídky, ale ztrácíme vnitřní obsah. Nastávající týden však má být zvláštní.

více informací >>

3. neděle adventní - GAUDETE

 

Radost je tou nejlepší přípravou na Vánoce. „Gaudete" – zve nás nedělní liturgie a vede nás, jak říká vstupní modlitba, „očekávat s vírou slavnost narození Božího Syna" a „radovat se z naší spásy".

 

 

 

Všemohoucí Bože,
očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna
a prosíme tě:
dej nám svou milost,
abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna ...

Označení třetí neděle adventní jako Gaudete je velmi známé. Pochází ze vstupní antifony ke mši, která cituje verš z Pavlova listu Filipanům. A v tomto listu je také vyjádřen důvod radosti: Pán je blízko. Pánova blízkost jako důvod radosti se jako červená nit vine všemi čteními bohoslužby slova (všech cyklů) i žalmovými antifonami liturgie hodin. Tuto radost si vyprošujme.
Modlitba této něděle pochází z 5.-6. stol., zachovala se na tzv. rotulu z Ravenny ze 7. století a její původ by mohl mít své kořeny u sv. papeže Lva Velikého nebo u sv. Petra Zlatoústého.                                                                                                                        zdroj: www.liturgie.cz

více informací >>

Letošní Betlémské světlo v brněnské diecézi

 

V neděli 17. prosince 2017 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského biskupa. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách mohou první zájemci odnést domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách.
Kdy a kam si můžete přijít pro betlémské světlo, najdete také v naší nabidce.

Svatá Lucie

Svatá Lucie, připomínka 13. prosince
postavení: panna a mučednice, její jméno je odvozené od lat. lux – lucis – světlo
úmrtí: asi 304-305
patronka: měst Syrakus a Benátek; nevidomých a postižených onemocněním očí, sklářů, sklenářů, švadlen; je považována i za patronku chudých, dále světlušek ve skautských oddílech i těch, kdo šíří světlo pravdy
atributy: kotel, krk s bodnou ranou, lampa, meč nebo dýka, miska a na ní oči, palmová ratolest, volské spřežení
ŽIVOTOPIS: Pocházela ze Syrakus. Proti její vůli ji rodiče zaslíbili bohatému mladému pohanovi. Matka, až po svém uzdravení na přímluvu sv. Agáty, se smířila s přáním Lucie, která chtěla žít v celibátním zasvěcení Kristu. Snoubenec ale nesouhlasil. Za Diokleciánova pronásledování ji udal jako křesťanku. Byla odsouzena k násilné prostituci, a protože byla od ní uchráněna zázračnou silou, byla údajně oslepena a probodnuto jí hrdlo.
Úcta k ní byla rozšířena v celé církvi koncem 6. století, kdy bylo její jméno zařazeno i do mešního římského kánonu. Při průzkumu katakomb v Syrakusách byl objeven její hrob. 
                                                                                                        zdroj: www.catholica.cz

více informací >>

Adventní chvály brněnských církevních škol

 

Brněnské církevní školy zvou všechny zájemce na společné Adventní chvály církevních škol na svátek sv. Lucie ve středu 13. 12. 2017 v 16.00 v kapli kostela sv. Augustina v Brně.

Druhá adventní neděle

Křesťané se v adventu připravují na Vánoce, které nejsou pouze slavností narození, ale v širším chápání příchodu Zachránce. A nejde jen o narození Ježíše před dvěma tisíci lety. Zachránce přichází stále znovu. Možná i dnes či v tomto čase.

více informací >>

Průvod světla v Brně

V páteční adventní podvečer 8. prosince2017 prozáří centrum Brna tradiční průvod světla. Má symbolicky připomenout Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista. Proto v tento den, o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, průvod se svícemi, lampiony a loučemi předchází slavnostní bohoslužbě v brněnské katedrále od 17.30 hodin, kterou bude slavit brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Více na plakátku.

Do průvodu světla s následnou bohoslužbou v tento slavnostní večer se můžete připojit nejen v Brně, ale také např. ve Slavkově u Brna.

 

více informací >>

Vyšla informační brožurka Křesťanský advent a Vánoce 2017 s nabídkou adventních a vánočních programů v Brně a okolí

Tradiční brožurka s názvem Křesťanský advent a Vánoce 2017 přináší nabídku adventních a vánočních programů 51 zapojených míst, a to včetně časového rozpisu, kdy je možné odnést si Betlémské světlo nebo přispět do Tříkrálové sbírky či navštívit betlémy a programy v jednotlivých místech.
Brožurka je zdarma k dispozici nejen v kostelech a modlitebnách, ale i na turistických informačních centrech, v knihovnách, ve školách, ve volnočasových a kulturních zařízeních.

Všichni aktéři, včetně pořadatelů ze zapojených míst, srdečně zvou a těší na vzájemná setkání. 

Věříme, že i letošní ročník projektu Křesťanské Vánoce opět nabídne spoustu příležitostí k prožití radosti a děkujeme společnosti SPP CZ za podporu projektu.

více informací >>

Kdo byl svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš se narodil kolem r. 270 v řeckém Patrasu. Kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře (Turecko). Brzy poté tam začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán mučením, vystoupil r. 325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí: 6. 12. mezi roky 345 a 351.

Mikulášův kult se rozšířil asi po dvou staletích ve východní církvi, později i ve slovanských zemích. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem. Od 10. století je úcta k sv. Mikuláši rozšířena v Německu, Francii a Anglii a od 11. století v Itálii, kam italští piráti přenesli v Turecku uloupené Mikulášovy ostatky. Dodnes jsou uloženy v bazilice sv. Mikuláše v jihoitalském městě Bari.                                                                  Zdroj: www.tisk.cirkev.cz  

více informací >>

Web o Vánocích

Máte rádi vánoční atmosféru? Rádi se chodíte dívat na Betlémy? Nevíte přesně, kdo to byli „Tři králové“? Nebo hledáte, jaký je hlubší smysl těchto svátků? Odpovědi na tyto otázky i mnoho dalších naleznete na webu www.vanoce.vira.cz.

 

více informací >>

Svatá Barbora

Svatá Barbora - připomínka 4. prosince
postavení: panna, mučednice
úmrtí: století neznámé
patronka: horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, dívek; zajatců; dělostřelectva; hasičů; umírajících; vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti moru a horečnatým onemocněním, jako pomocnice v nouzi
atributy:  dělo, kalich (často s hostií), kniha, meč, paví pera, věž (s třemi okny); bývá vyobrazována ve společnosti dalších 13 pomocníků v nouzi

 

ŽIVOTOPIS
Patří mezi svaté mučednice s nemalým významem, o kterých se však nedochovalo spolehlivých písemných zpráv. Žila a zemřela v Nikomédii jako panna a mučednice. Splnila se na ní Ježíšova předpověď, že "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina". (Mt 10,36)

                                                                                                  zdroj: www.catholica.cz

více informací >>

Pozvání na roráty

Roráty, původně adventní sobotní mše svaté ke cti Panny Marie z doby Karla IV., bývají doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (např. známá vstupní antifona 'Ejhle, Hospodin přijde'  z r. 1364). Název je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry).
Dnes se rorátní bohoslužby konají většinou v časných ranních hodinách, mnohdy začínají průvodem s lampičkami či svícemi a někdy jsou částečně slaveny ve tmě kostela se svícemi. V dnešní době světla, reklam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou schopnost očekávání, těšení se a žasnutí. Pokud vás roráty zajímají, vyberte si z nabídky.

více informací >>

Poselství adventního věnce

Přelom listopadu a prosince s sebou nese období přípravy na Vánoce – advent (latinské slovo znamenající příchod). Křesťanská tradice nabízí prožít tyto týdny jako čas očekávání a naděje, že život člověka i dějiny lidstva mají smysl. Je to doba přípravy na oslavu narození Ježíše Krista a zároveň i očekávání jeho druhého příchodu na konci věků.

Oblíbeným symbolem tohoto období je adventní věnec. Věnec byl odpradávna znamením vítězství a královské důstojnosti, tvar kruhu bez začátku a konce symbolizuje nekonečnost  Boha i výzvu být spolu a nikoho nevylučovat. Zeleň věnce znamená svěžest, naději a  život,  světlo čtyř svící, které postupně zapalujeme v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá a odkazuje tak na pravé Světlo do veškerých temnot Ježíše Krista.

Odkaz na termíny a časy bohoslužeb s žehnáním adventních věnců zde.

více informací >>

Tradiční adventní bdění 2017 ve Vranově u Brna 2. 12. 2017

Adventní bdění v chrámu Narození Panny Marie na Vranově u Brna se letos uskuteční v sobotu 2. prosince 2017 od 21.00 hodin.

Nejmenší bratři sv. Františka z Pauly (pauláni) také letos pořádají adventní bdění, které na jednom z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, Vranově u Brna, zahájilo svou tradici po roce 1990. K "bdění" ve vranovském chrámu Narození Panny Marie se scházejí stovky lidí třikrát ročně, a to v předvečer první adventní neděle, na Velký pátek a v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Na programu bude četba Božího slova, modlitba a adorace provázenou písňovými vstupy.

První adventní neděle

Možná se nám stává, že v určitém období roku na nás padají smutky a chmury, či naopak prožíváme větší radost. Snad je to dáno délkou a množstvím světla během dne, zimou či teplem… Rozhodně však platí, že různé části roku mají tak, jak je prožíváme, odlišný charakter.

více informací >>

Adventní duchovní obnovy

Farnosti brněnské diecézi nabízí možnost zastavení a ztišení se v průběhu celé adventní doby.  

V městě Brně se návštěvníkům nabízí vícero možností:

Řečkovické farníky připraví na advent duchovní obnova s P. Davidem Ambrožem, spirituálem Biskupského gymnázia Brno ve dnech 1. - 2. prosince 2017. Na předadventní sobotu 2. 12. plánují duchovní obnovu i salesiáni v Brně-Žabovřeskách.

V další sobotu 9. 12. proběhnou duchovní obnovy u sv. Jakuba, v Líšni, Kohoutovicích a Lesné.
V tentýž den v kině Scala na Moravském náměstí povede duchovní obnovu známý karmelitán P. Vojtěch Kodet, více informací na plakátku.
O tomto víkendu mohou zájemci zavítat též do minoritského kostela sv. Janů, kde bude přednášet host z Brazílie P. Antonello Caceddu, více na www.brno.minorite.cz.

Manželským párům je určena nabídka brněnského Centra pro rodinu a sociální péči, které pořádá v Duchovním centru Vranov u Brna tradičně v adventním čase duchovní obnovy, letos se uskuteční 15. a 16. prosince 2017 a povede ji P. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání

Téma: "Neztrácejme důvěru v rodinu".

Více na: http://www.crsp.cz

 

Více na: www.krestanskevanoce.cz/programy

Přípravy programu Křesťanský advent a Vánoce 2017 v brněnské diecézi

Pozdní podzim s podmanivou atmosférou dlouhých večerů připomíná blížící se adventní čas. Specifické kouzlo adventu a Vánoc každoročně dotváří i mnoho zajímavých příležitostí k jejich plnějšímu prožívání.

Pestrou programovou nabídku adventních a vánočních programů ve farnostech, sborech, modlitebnách a dalších křesťanských společenstvích prináší v brněnské diecézi letoš již pošesté projekt Křesťanský advent a Vánoce 2017. V těchto dnech probíhají poslední přípravy. Na webových stránkách www.krestanskevanoce.cz zveřejnilo nabídku adventních a vánočních akcí již více než 60 míst. V nadcházejících dnech zve tento web zejména na zahájení adventní doby, bohoslužby s žehnáním adventních věnců, starobylé roráty za světla svící, duchovní obnovy, adventní koncerty, roráty a mikulášské besídky.

K hlubšímu prožití adventu vydalo i letos Pastorační středisko brněnské diecéze tradiční brožurku Průvodce adventem  a informační brožurku Křesťanský advent a Vánoce 2017.

více informací >>

Advent a Vánoce 2017

Již od první adventní neděle 3. prosince 2017, která otevře období příprav na čas Vánoc, se návštěvníci mohou těšit na nové informace o adventních a vánočních programech připravovaných ve farnostech a sborech.

Farnosti a sbory se mohou přihlašovat již od 1. října 2017. Pro přihlášení je třeba respektovat pravidla projektu a dále vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku.

více informací >>