Aktuality

Svatý Štěpán

Štěpán pocházel pravděpodobně z helénských Židů. Stal se mužem pevné víry. Proto když se nejbližší Ježíšovi následovníci, apoštolové, rozhodli vybrat sedm mužů, kteří by jim pomáhali v péči o chudé a opuštěné vdovy, kázat, křtít a rozdávat eucharistii, byl jako první vybrán Štěpán. Jejich jáhenské ustanovení provázela modlitba apoštolů a vkládání rukou.

Evangelista Lukáš  v biblické novozákonní knize Skutky apoštolů o něm napsal toto svědectví: »Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilikia a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil.« (Sk 6,8-15) V další kapitole Lukáš uvádí Štěpánovo kázání pronesené k veleradě, při kterém Židům vytýkal nezachovávání Mojžíšova zákona. Ti se rozzuřili a rozhodli se ho usmrtit. K jeho ukamenování došlo za hradbami, protože rozsudek smrti se nesměl provádět uvnitř města. Významnou postavou při tomto výkonu byl mladý Šavel, u jehož nohou svědkové odložili své pláště. Později se z něj stal sv. Pavel, apoštol národů.

Svátek svatého Štěpána býval v českých zemích spojený s tradiční vánoční koledou, jak dosvědčuje známá říkačka "Koleda, koleda Štěpáne".

V křesťanských zemích patří Štěpán k oblíbeným jménům, např. jeho jmenovec Štěpán I. Uherský je národním patronem Maďarska.