Aktuality

Svátek Tří králů

Pojmenování učenců „Tři králové“ pochází z raně středověké tradice. Bibličtí "mudrcové" byli zřejmě starověcí učenci, snad mágové nebo astrologové, nejspíše chaldejského či perského původu, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčetli, že se narodí velký král, a to v Izraeli. O jejich jménech nevíme nic – Kašpar, Melichar a Baltazar jsou sice jména orientálního původu, ale známe je pouze z legend. I počet těchto mudrců není přesně znám; číslo tři se odvozuje od počtu darů – tedy zlata, kadidla a myrhy. Tyto dary mají svou symboliku. Zlato – tehdy nejcennější zboží, které vyjadřovalo úctu k novorozenému Králi všech králů. Kadidlo – vonná pryskyřice, odedávna až dosud používaná při bohoslužbách a obřadech, byla vyznáním víry v Ježíšovo božství. Kadidlo je v Bibli symbolem modliteb stoupajících k Bohu. Myrha – vonná mast s konzervačními účinky, používaná mj. při balzamování mrtvých těl, předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.

Při mši svaté 6. ledna je proto žehnána voda, kadidlo a křída,  kterou podle tradice označují věřící dveře svých bytů písmeny K + M + B + letopočet. Tato písmena jsou zkratkou latinské modlitby Christus mansionem benedicat – Kristus ať požehná tomuto příbytku.

                                                                                                  Zdroj: http://www.katolik.cz