Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

Domácí pobožnost na Štědrý večer

Praktický návod, jak prožít Štědrý večer doma v rodinném kruhu.

Od rána je vhodné držet dobrovolný půst újmy nebo alespoň od masa jako výraz duchoví přípravy na velké věci. Štědrý večer pak lépe prožijeme a také přirozeně se na něj budeme více těšit. Na stole je rozsvícený adventní věnec nebo betlémské světlo, ostatní světla se mohou zhasnout. Mohou se také vystavit fotografie těch, kdo zemřeli. Někdo se ujme vedení modlitby, nejlépe otec rodiny, její části může rozdělit i mezi ostatní.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Nejprve pronese modlitbu požehnání domu.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi stále s námi, požehnej těm, kdo přebývají v tomto domě a prosí o tvou pomoc. Daruj jim radost a pokoj v Duchu Svatém, úspěch v jejich práci a ochranu před vším zlem a nebezpečím. Slyš hlas jejich modliteb a dávej jim denně poznávat a naplňovat tvou vůli. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Nyní může s betlémským světlem procházet místnostmi domu a pokropit je požehnanou vodou, kterou si obstarali v kostele. U stolu pak pokračuje modlitbou:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaný ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria ...

Nyní se rozsvítí velká světla.

A Slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria ...

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Čtení z evangelia podle Lukáše (Lk 2,1-14): V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!“ Když andělé odešli od pastýřů, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám to Pán oznámil!“ Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Slyšeli jsme Slovo Boží. Bohu díky.

Možno zazpívat píseň:

Narodil se Kristus Pán, veselme se z růže kvítek vykvet nám, radujme se; z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

Prosby: 1: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro nás narodil a že při oslavě tvého narození naše rodina může být spolu. Zachovej nás a naše blízké ve své milosti a ve zdraví, ať naší rodině vždy vládne láska, radost a pokoj. Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás. 2: Děkujeme ti, Pane Ježíši, za církev, do které patříme. Prosíme Tě, ochraňuj a veď Svatého otce Františka, otce biskupa Vojtěcha, naše duchovní otce a všechny věřící, aby o tobě vydávali věrohodné svědectví, a aby našim farnostem nechyběli dobří pastýři. Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás. 3: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, žes k nám přišel a sdílíš s lidmi jejich život. Prosíme tě, pomáhej všem, kteří trpí válkou a nemocemi a epidemií, kteří nemají domov nebo hladoví i těm, kteří se cítí opuštěni. Buď také zvlášť s těmi, kteří dnes kvůli službě druhým nemohou být se svou rodinou. Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás. 4: Pane Ježíši, děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce a roky, ve kterých jsi nás provázel. Dej, prosíme, nám i celému našemu národu své požehnání, úrodu v novém roce, a veď svým Duchem všechna naše rozhodování, slova i skutky. Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás. 5: Pane Ježíši, děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, kteří nás v tomto světě již opustili. Shlédni, prosíme, na zemřelé členy naší rodiny a přátele (můžeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby se mohli radovat s tebou v nebi. Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.

Otec: Narozený Spasitel nám přinesl smíření s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme jeden druhého za odpuštění a podejme si ruce na znamení pokoje.

Otec: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Modlitba nad jídlem:

Nebeský Otče, požehnej nás i toto jídlo, které od tebe dostáváme. Dej také pokrm těm, kteří ho nemají a svůj pokoj každému lidskému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Po večeři jdeme ke stromečku a k betlému. Připomínáme si Boží štědrost k nám všem. Je dobré, aby tento okamžik oznámil zvonek, protože zvony jsou v křesťanském světě náboženským znamením.

Možno zazpívat píseň: Nesem vám noviny, poslouchejte - z betlémské krajiny, pozor dejte. /:slyšte je pilně a neomylně :/, rozjímejte.

Větší děti rozdávají popsané dárky ostatním a pak se teprve věnují svým.  

Externí WWW odkaz: text ke stažení