Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2023

Lidové Vánoce

O Vánocích a vánočních zvycích.

Výstava zaměřená na lidovou oslavu Vánoc - tradičních křesťanských svátků připomínající narození Ježíše Krista, a seznámení s vánočními zvyky především na území českomoravského pomezí v průběhu 19. a počátku 20. století (lidové tradice adventu a Vánoc, seznámení s tradičními pokrmy, ukázka malého historického betlému aj.).

Možnost prohlídky stálé muzejní expozice zaměřené na dějiny Stonařovska, jihlavský jazykový ostrov, geologii, mineralogii a dolování.

Externí WWW odkaz: Regionální muzeum Horního Pooslaví

Informace o kostele

WWW: https://www.stonarov.cz/farnost-stonarov/ms-23389

GPS: 49°17'37.253"N, 15°34'50.762"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Jiří Niesyt

Návaznost na dopravu:

Prostředkovice se nachází na hlavní silnici č. I/38 (Jihlava - Znojmo). Přímo u špýcharu se nachází autobusová zastávka. Parkování je umožněno na návsi.

Prostředkovice, špýchar (u čp. 29)

Budova špýcharu se nalézá na severovýchodní straně prostředkovické návsi, při silnici č. I/38 (E59). Jedná se o drobnou budovu renesančního stáří, vystavěnou v 70. letech 16. století, která byla součástí hospodářského zázemí gruntu čp. 13 (dnes čp. 29). Ten je poprvé připomínán v roce 1657, kdy jej vlastnil jistý Thoma Pindl, a následně o dvě desetiletí později, kdy byl v držení jistého Mathese Pindla. V roce 1954 poškozen požárem, který zcela zničil krov a sousední dřevěný přístřešek. Po požáru objevena ve zdivu špýcharu zazděná štěrbinová okna a pozůstatky renesanční výzdoby. V roce 1957 provedena z iniciativy Karla Peltana, řídícího učitele a předsedy MNV ve Stonařově, pod odborným dohledem České katolické charity - Chrámového družstva v Pelhřimově celková rekonstrukce pro uvažovanou stálou muzejní expozici. Tu se však nepodařilo naplnit a stavba v průběhu následujících desetiletí opět zchátrala. V roce 2018 se špýchar, v této době jedna z nejohroženějších památek na území Kraje Vysočina, dostala do majetku Obce Suchá. Objekt prochází postupnou citlivou stavební obnovou. Ve spolupráci s Regionálním muzeem Horního Pooslaví byla v interiéru špýcharu instalována stálá muzejní expozice zaměřená na dějiny Stonařovska (především obcí Suchá, Prostředkovice a Beranovec), jihlavský jazykový ostrov a zdejší folklór či malá expozice věnující se geologii, mineralogii a dolování.

Prostředkovice spadají pod duchovní správu římskokatolické farnosti u sv. Václava ve Stonařově. Vánoční program bude probíhat v prostorách prostředkovického špýcharu.

Stonařov, farní kostel sv. Václava

Farní kostel sv. Václava se nachází na v centrální části náměstí. V areálu kostela se dále nachází románská rotunda zasvěcená sv. Kateřině (udáváno je také patrocinium Nejsvětější Trojice), raně barokní kaple Kalvárie, renesanční kostnice a klasicistní márnice.

Vznik nejstarší budovy areálu – románské rotundy, jejíž jádro je ukryto ve hmotě válcové lodi, sahá do první poloviny 13. století. Z období před polovinou 13. století pochází také jádro farního kostela, ukryté ve zdivu lodě. Farní kostel i rotunda v polovině 13. století opatřeny novým polygonálně uzavřeným presbyteriem. Kostel rekonstruován v průběhu 15. století. Vystavěna nová sakristie a zvýšeno obvodové zdivo lodě. Válcová loď rotundy v téže době otevřena novým vstupem a areál kostela obehnán mohutnou zdí odstraněnou v souvislosti s rozšiřováním hřbitova na začátku 19. století. K západnímu průčelí farního kostela přiložena v závěru 16. století mohutná renesanční věž. V téže době přiložena k ohradní zdi menší obdélná kostnice. V průběhu 17. století areál kostela barokizován. Ve stejné době provedena přestavba rotundy a areál kostela doplněn o novostavbu kaple Kalvárie. V průběhu první poloviny 19. století rekonstruována věž. Rozsáhlé historizující úpravy kostela realizovány v letech 1910 až 1914. Při obnově vystavěna nová podklenutá hudební kruchta. V letech 1958 až 1962 provedena celková „památková“ rekonstrukce románské rotundy.